HTX nông nghiệp hữu cơ Suối Voi hưởng ứng phong trào tái cơ cấu nông nghiệp của huyện Mường Nhé

ĐBP – Thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, những năm qua, huyện Mường Nhé đã và đang tích cực huy động mọi nguồn vốn đầu tư triển khai tái cơ cấu ngành Nông…

Xem thêm